Молекул физик: Бодлого 3

500 моль нүүрсхүчлийн хий ямар масстай вэ?

———————————-

Өгсөн нь:

$\nu = 500$моль

$CO_2$

———————————–

Олох нь: $M = ?$

Бодолт: Нүүрсхүчлийн хийн нэг молекул нь нүүрстөрөгчийн нэг атом, хүчилтөрөгчийн хоёр атомаас тогтдог. Өөрөөр хэлбэл $CO_2$ гэсэн томьёотой.

Иймээс нэг моль нүүрсхүчлийн хийн масс нь (өөрөөр хэлбэл молийн масс нь) 12г/моль + 2 $\cdot$ 16г/моль = 44г/моль болж байна.

Ингээд 500моль нүүрсхүчлийн хий нь:

\( M=\nu \cdot \mu = \) 500моль \( \cdot \) 48г/моль=22 000г=2.2кг болж байна.