Цахилгаан гүйдэл: Бодлого 1

$S = 1мм^2$ диаметртэй никель утсан дамжуулагчаар $R=42Ом$ эсэргүүцэлтэй халаагуурын утас ороох хэрэгтэй болов.  Хэдэн метр урт утас хэрэгтэй вэ? Никелийн хувийн эсэргүүцэл нь $\rho = 7 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м$$ болно.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Бодолт:

$S = 1мм^2$

$R=42Ом$

$\rho = 7 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м$

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Дамжуулагчийн урт, хөндлөн огтлолын талбай, хувийн эсэргүүцэл өгөгдвөл дамжуулагчийн эсэргүүцэл нь

$$R = \rho \frac{l}{S}$$ байдаг. Энэ томъёоноос урт $l$-г олбол:

$$l = \frac{RS}{\rho}$$ болно.

Тоон утгуудыг орлуулбал:

$$l = \frac{RS}{\rho} = \frac{42 \cdot 1 \cdot 10^{-6} }{7 \cdot 10^{-8}} м=600м$$