Оюутан, сурагчид болон математик, физик сонирхдог хэн бүхэнд зориулан математик,  физикийн маш дэлгэрэнгүй онлайн томъёоны хураамжийг бичиж эхэллээ. Томъёо бүр тайлбартай, үг үсэг тэмдэглэгээ нь маш сайн дүрслэлтэйгээрээ бусад онлайн томъёоны хураамжаас онцлогтой. Энд дарж физикийн, энд дарж математикийн томъёоны хураамж уруу орно уу. Физикийн жишээ бодлогууд шинээр нэмэгдсэн тул […]

Физик математикийн томъёонуудӨгсөн нь: $h$ – хөөрсөн өндөр $\upsilon = \upsilon_0/2$ ———- $h_1 = ?$ Хурд нь хоёр дахин багасах өндрийг $h_1$ гэе. Эгц дээш шидэгдсэн биетийн хөдөлгөөний тэгшитгэл нь $$y = \upsilon_0 t – \frac{gt^2}{2}$$ байна. Эндээс хугацаагаар уламжлал авбал хурд хугацаанаас хэрхэн хамаарах нь харагдана. $$\upsilon(t)=\frac{dy}{dt} = \upsilon_0 – gt$$ […]

Семинарын тест 1-5


Өгсөн нь: $g=9.81м/с$ $h$ – хөөрсөн өндөр ———– $\upsilon_0 = ?$ Эгц дээш шигдэгдсэн биетийн хөдөлгөөний тэгшитгэл нь: $$h = y = \upsilon_0 t – \frac{g t^2}{2}$$ $t=\upsilon_0/g$ болохыг дээрх тэгшитгэлд орлуулбал: $$h = \frac{\upsilon_0^2}{2g}$$ болно. Эндээс эхний хурдыг олбол: $$\upsilon_0 = \sqrt{2gh}$$

Семинарын тест 1-4


Өгсөн нь: $x=1.5t^2$ ———– $\upsilon=?$ Хөдөлгөөний тэгшитгэл өгөгдсөн байна. Үүнээс хурдыг олохын тулд хугацаагаар уламжлал авах хэрэгтэй: $$\upsilon=\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 1.5 \cdot t = 3t$$

Семинарын тест 1-3Өгсөн нь: $\vec{r} = t^2\vec{i}+5t\vec{j} + 3\vec{k}$ $t=2с$ —————— $\upsilon=?$ Радиус векторын нэгж нь метрээр өгөгдсөн гэж үзье. Радиус вектороос хугацаагаар авсан уламжлал нь хурдны вектор юм. $$\vec \upsilon = \frac{d\vec r}{dt} = 2t \vec{i} + 5 \vec{j}$$ $t=2с$ агшинд хурдны вектор нь:  $$\vec \upsilon = 4 \vec{i} + 5 […]

Семинарын тест 1-2


Өгсөн нь:$ S=2000м $ $ \upsilon_1=20км/ц $ $ \upsilon_2=50км/ц $  Олох нь: $<\upsilon> = $ Дундаж хурд гэдэг нь нийт туулсан замыг нийт хугацаанд харьцуулсан харьцаа юм: $$<\upsilon> = \frac{S}{t} = \frac{S_1+S_2}{t}$$ $S_1$ нь хугацааны эхний хагаст туулсан зам, $S_2$ нь хугацааны хоёрдахь хагаст туулсан зам. Эхний болон сүүлийн хагаст ялгаатай хурдтай […]

Семинарын тест 1-1
Цэнэгтэй бөмбөрцгийн гадаргуугийн цэнэгийн нягт нь $\sigma$ байв.  Түүний төвөөс $2R$ зайд цахилгаан орны хүчлэг ямар байх вэ? ——————————— Өгсөн нь: $\sigma$ $2R$ ———————————- $E = ?$   Бодолт: Бөмбөрцөг тэгш хэмтэй тул түүний гадаргуу дээрх цэнэгийн төв нь бөмбөрцгийн төв дээр байна. Иймээс цэнэгтэй бөмбөрцгийг түүний төв дээр байгаа, […]

Цахилгаан статик: Бодлого 3


$10нКл$ цэнэгийг $100В$ потенциалтай цэгээс $500В$ потенциалтай цэг уруу шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ? —————————————- Өгсөн нь: $q = 10нКл$ $\varphi_1 = 100В$ $\varphi_2 = 500В$ —————————————- $A  =?$   —————————————- Цахилгаан орны потенциал гэдэг нь нэгж эерэг цэнэгт оногдох потенциал энергийн хэмжээ билээ.  Эхний цэгт цэнэг $W_1$ потенциал […]

Цахилгаан статик: Бодлого 2


1
Хоорондоо $r=6см$ зайд орших ижил $q=1нКл$ хэмжээтэй хоёр цэнэгүүд хоорондоо ямар хүчээр харилцан үйлчлэлцэх вэ? – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Өгсөн нь: $q_1 = q_2 […]

Цахилгаан статик: Бодлого 11
4 ба 12 Ом эсэргүүцэлтэй улайсах чийдэнг гүйдэл үүсгэгчид ээлжлэн залгаж үзэв. Ингэхэд чийдэн тус бүр ижил чадал ялгаруулж байв. Гүйдэл үүсгэгчийн дотоод эсэргүүцлийг ол. Тохиолдол бүрд ашигт үйлийн коэффициентийг нь олно уу.  – – – – – – – – – – – – – – – – – […]

Цахилгаан гүйдэл: Бодлого 5