Кинематик: Бодлого 5

Онгоцны буудлын урсдаг тавцан 3.0км/ц хурдтай. Тавцан дээгүүр зорчигч 2.0м/с хурдтай явав. Тэгвэл зорчигч онгоцны буудлын шалтай харьцангуй 20.0м зам туулахад хэр их хугацаа зарцуулах вэ?

 

—————————————————–

Өгсөн нь:

$\upsilon_{т}=3км/ц$

$\upsilon_{з}=2м/ц$

—————————————————–

Олох нь:

t

—————————————————–

Бодолт:

$$t = \frac{S}{\upsilon}$$

Энд $\upsilon$ нь зорчигчийн шалтай харьцангуй хурд бөгөөд $\upsilon=\upsilon_{т}+\upsilon{з}$ байна. Эдгээрийг өмнөх тэгшитгэлд орлуулбал:

$$t = \frac{S}{\upsilon} = \frac{S}{\upsilon_{т}+\upsilon{з}} = \frac{20м}{\frac{5}{6}м/с+2.0м/с} = \frac{120}{17}с \approx 7.058с$$

Энд $3км/ц= \frac{3000м}{3600с}= \frac{5}{6}м/с$ болохыг ашиглав.

——————————————-

Хариу: $t \approx 7.058с$

Канадын Торонтогийн нисэх онгоцны буудалд суурилуулсан урсдаг тавцанг дараах бичлэгт үзүүлжээ.