Хайлахын хувийн дулаан шингээлт

Материал кЖ/кг
Алт 63
Аммони 339
Анилин 113.5
Ацетон 98.3
Бензол 126
Бисмут 52.2
Бром 66.7
Вүүдийн хайлш 33.5
Гексан 152
Глицерин 200
Гууль 168
Декан 201
Додекан 216
Дөрвөн хлорт нүүрстөрөгч 174
Зэс 206
Иод 62.2
Кадми 56
Кали 59
Кобальт 275
Манган 240
Метилийн спирт 98.8
Мөнгө 105
Мөнгөн ус 11.4
Мөс 334
Н-Гептан 140
Нафталин 151
Никель 293
Нүүрстөрөгчийн дисульфид 57.6
Нүүрсхүчлийн хий 184
Октан 181
Парафин, лааны тос 147
Пропан 79.9
Пропилийн спирт 86.5
Сурьма 161
Толуэн 71.8
Төмөр 209
Тугалга 23
Фенол 121
Фосфор 21.1
Хлорформ 77
Хөнгөнцагаан 396
Хром 394
Хүхэр 39.2
Цагаан алт 103
Цагаан тугалга 59
Цайр 112
Цууны хүчил 181
Ширэм 126
Ширэм, саарал 96
Ширэм, цагаан 138
Этилийн гликоль 181
Этилийн спирт 108
Этилийн эфир 113
Эфир 96.2