Физикийн тогтмолууд

Түгээмэл тогтмолууд

Вакуум дахь гэрлийн хурд: $c = 299 729 457 м/с$

Бүх ертөнцийн таталцлын тогтмол: $\gamma = 6,673 84 \cdot 10^{-11}$ м $^3$ кг $^{-1}$с $^{-2}$

Планкийн тогтмол: $h=6,626 069 57 \cdot 10^{-34}$Ж$\cdot$с

Диракийн тогтмол: $\hbar = \frac{h}{2 \pi} = 1,054 571 726 \cdot 10^{-34}$ Ж$\cdot$с

Эгэл цэнэг: $e=1,602 176 565 \cdot 10^{-19}$Кл

Электроны цэнэг: $e=-1,602 176 565 \cdot 10^{-19}$Кл

Вакуумын цахилгаан нэвтрүүлэлт: $\epsilon_0 = 8,854 187 817 620 \cdot 10^{-12} Ф\cdot м^{-1}$

Протоны цэнэг: $e=+1,602 176 565 \cdot 10^{-19}$Кл

Больцманы тогтмол: $k = 1,380 6488 \cdot 10^{-23}$ Ж/К

Хэт нарийн бүтцийн тогтмол: $\alpha = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 \hbar c} = 7,297 352 5376 \cdot 10^{-3}$

Цахилгаан тогтмол : $\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = 8,854 187 817 620 \cdot 10^{-12} \text{Ф} \cdot \text{м}^{-1}$

Массын атом нэгж (м.а.н.): $1,660 538 782 \cdot 10^{-27}$кг

Электроны масс: $m_e = 9,109 382 15 \cdot 10^{-31}$кг

Протоны масс: $m_p = 1,672 621 637 \cdot 10^{-27}$кг

Нейтроны масс: $m_n = 1,674 927 211 \cdot 10^{-27}$кг

Фарадейн тогтмол: $F = N_0 \cdot e = 96 485,3399 $Кл/моль

Хийн универсаль тогтмол: $R=N_0 \cdot k = 8,314 472$Ж/(К$\cdot$моль)

Борын радиус: $r_0 = 0,529 177 208 59 \cdot 10^{-10}$м

Ридбергийн тогтмол: $R_\infty = 1,097 373 156 853 9 \cdot 10^7м^{-1}$

Борын магнетон: $\mu_B = \frac{e \hbar}{2 m_e} = 927,400 915 \cdot 10^{-26}$ Ж/Тл

Дэлхийн хүндийн хүчний хурдатгал: $g=9.81\text{м}/\text{с}^2$

Дэлхийн радиус: 6371км

Дэлхийн масс: $5.9726 \cdot 10^{24}$ кг

Дэлхийн эзлэхүүн: $108.321 \cdot 10^{10}\text{км}^3$