Молекул физикийн бодлогууд

Бодис болон биетийн шинж чанарыг түүнийг бүрдүүлж байгаа жижиг хэсгүүдийн дулааны хөдөлгөөнтэй холбон тайлбарладаг физикийн салбар нь молекул физик юм. Молекул, тэдгээрийн тоо хэмжээ, идеал хийн хуулиуд, термодинамикийн 1, 2, 3-р хуулиуд, хатуу болон шингэн биетийн шинж чанартай холбоотой бодлогуудыг энд авч үзэх болно.


500 моль нүүрсхүчлийн хий ямар масстай вэ? ———————————- Өгсөн нь: $\nu = 500$моль $CO_2$ ———————————– Олох нь: $M = ?$ Бодолт: Нүүрсхүчлийн хийн нэг молекул нь нүүрстөрөгчийн нэг атом, хүчилтөрөгчийн хоёр атомаас тогтдог. Өөрөөр хэлбэл $CO_2$ гэсэн томьёотой. Иймээс нэг моль нүүрсхүчлийн хийн масс нь (өөрөөр хэлбэл молийн масс нь) […]

Молекул физик: Бодлого 3


Нэг моль хоолны давсанд хэчнээн тооны натрийн атом агуулагдах вэ? Бодолт: Хоолны давсны химийн томьёо нь $NaCl$. Нэг молекул нь нэг ширхэг натри, нэг ширхэг хлорын атомаас тогтож байна. Иймээс нэг моль буюу $6.02 \times 10^{23}$ ширхэг молекулд мөн л $6.02 \times 10^{23}$ ширхэг буюу нэг моль натрийн атом агуулагдана. […]

Молекул физик: Бодлого 2


Алтны молийн масс нь \( M=0.197 \) кг/моль, нягт нь \( \rho=19.32\times10^3 \text{кг}/\text{м}^3 \) бол түүний атомын хэмжээг үнэл. ———————————— Өгсөн нь: \( M=0.197 \)кг/моль \( \rho=19.32\times10^3\)кг/м\(^3\) ———————————— \( d=? \) \( M \) масстай алт авъя. Үүний эзлэхүүн нь \( V \). Тэгвэл $$\rho=\frac{M}{V}$$ болно. Алтны нэг атомын эзлэхүүн […]

Молекул физик: Бодлого 1