Семинарын тест 1-4

Өгсөн нь:

$g=9.81м/с$

$h$ – хөөрсөн өндөр

———–

$\upsilon_0 = ?$

Эгц дээш шигдэгдсэн биетийн хөдөлгөөний тэгшитгэл нь:

$$h = y = \upsilon_0 t – \frac{g t^2}{2}$$

$t=\upsilon_0/g$ болохыг дээрх тэгшитгэлд орлуулбал:

$$h = \frac{\upsilon_0^2}{2g}$$ болно. Эндээс эхний хурдыг олбол:

$$\upsilon_0 = \sqrt{2gh}$$

Leave a Reply

Your email address will not be published.