Семинарын тест 1-3

Өгсөн нь:

$x=1.5t^2$

———–

$\upsilon=?$

Хөдөлгөөний тэгшитгэл өгөгдсөн байна. Үүнээс хурдыг олохын тулд хугацаагаар уламжлал авах хэрэгтэй:

$$\upsilon=\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 1.5 \cdot t = 3t$$

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *