Семинарын тест 1-2

Өгсөн нь:

$\vec{r} = t^2\vec{i}+5t\vec{j} + 3\vec{k}$

$t=2с$

——————

$\upsilon=?$

Радиус векторын нэгж нь метрээр өгөгдсөн гэж үзье. Радиус вектороос хугацаагаар авсан уламжлал нь хурдны вектор юм.

$$\vec \upsilon = \frac{d\vec r}{dt} = 2t \vec{i} + 5 \vec{j}$$

$t=2с$ агшинд хурдны вектор нь:  $$\vec \upsilon = 4 \vec{i} + 5 \vec{j}$$

Харин хурдны тоон утга нь $t=2с$ агшинд:

$$\upsilon = |\vec{\upsilon}|=\sqrt{16+25}м/с=\sqrt{41}м/с$$

Leave a Reply

Your email address will not be published.