Цахилгаан статик: Бодлого 2


Copyright (C) Soniuch.Net

$10нКл$ цэнэгийг $100В$ потенциалтай цэгээс $500В$ потенциалтай цэг уруу шилжүүлэхэд ямар хэмжээний ажил хийх вэ?

—————————————-

Өгсөн нь:

$q = 10нКл$

$\varphi_1 = 100В$

$\varphi_2 = 500В$

—————————————-

$A  =?$

 

—————————————-

Цахилгаан орны потенциал гэдэг нь нэгж эерэг цэнэгт оногдох потенциал энергийн хэмжээ билээ.  Эхний цэгт цэнэг $W_1$ потенциал энергитэй байсан бол дараагийн цэгт $W_2$ потенциал энергитэй болно. Энэ энергийн зөрүү нь гадны хүчний хийсэн ажил болно.

$$A = W_2 – W_1$$

Эхний цэгт потенциал энерги нь $W_1 = q \varphi_1$,  хоёрдугаар цэгт потенциал энерги нь $W_2 = q \varphi_2$ болно.

Ингээд гадны хүчний хийсэн ажил нь:

$$A = W_2 – W_1 = q \varphi_2 – q \varphi_1 = q \cdot (\varphi_2 – \varphi_1)$$

$$A = 10 \cdot 10^{-9} \cdot (500 – 100)Ж = 4 \cdot 10^{-6}Ж = 4мкЖ$$

болж байна. Энэ хийсэн ажлын хэмжээгээр цэнэгийн потенциал энерги нэмэгдэнэ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *