Цахилгаан статик: Бодлого 1

Хоорондоо $r=6см$ зайд орших ижил $q=1нКл$ хэмжээтэй хоёр цэнэгүүд хоорондоо ямар хүчээр харилцан үйлчлэлцэх вэ?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Өгсөн нь:

$q_1 = q_2 = 1нКл$

$r = 6см$

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Бодолт:

Хөдөлгөөнгүй цэнэгүүдийн харилцан үйлчлэлийн хүн нь Кулоны хуулиар илэрхийлэгдэнэ:

$$\vec F_{12} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec r_{12}$$

Энэ хуулийг скальяр хэлбэрээр нь бичье:

$$F_{12} =\frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2} $$

Хоёр цэнэгийн байгаа орчныг тусгайлан зааж өгөөгүй тул агаарт эсвэл вакуумд байна гэж тооцъё. Агаар болон вакуумын хувьд харьцангуй диэлектрик нэвтрүүлэлт нь $\varepsilon = 1$ байна.

$$F_{12} =\frac{1}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon} \frac{q_1 q_2}{r^2}   = \frac{1}{4 \cdot 3.14 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \frac{1 \cdot 10^{-9} \cdot 1 \cdot 10^{-9}}{(6 \cdot 10^{-2})^2} Н \approx 2.5 \cdot 10^{-6}Н = 2.5 мкН$$

 

One thought on “Цахилгаан статик: Бодлого 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.