Цахилгаан гүйдэл: Бодлого 2


$S = 1мм^2$ хөндлөн огтлолын талбай бүхий хөнгөнцагаан дамжуулагчаар $I = 1 А$ гүйдэл гүйж байв. Дамжуулагч дахь цахилгаан орны хүчлэгийг олно уу. Хөнгөнцагааны хувийн эсэргүүцэл нь $\rho = 2.7 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м$

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Бодолт:

$S = 1мм^2$

$I = 1 А$

$\rho = 2.7 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м$

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Омын хуулийн дифференциал хэлбэр нь

$$j = \gamma \cdot E = \frac{E}{\rho}$$

байдаг.

Эндээс цахилгаан орны хүчлэгийг олбол:

$$E = j \rho = \frac{I}{S} \rho = \frac{1}{10^{-6}} \cdot 2.7 \cdot 10^{-8}В/м$$

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *