Daily Archives: April 1, 2020


Өгсөн нь:$ S=2000м $ $ \upsilon_1=20км/ц $ $ \upsilon_2=50км/ц $  Олох нь: $<\upsilon> = $ Дундаж хурд гэдэг нь нийт туулсан замыг нийт хугацаанд харьцуулсан харьцаа юм: $$<\upsilon> = \frac{S}{t} = \frac{S_1+S_2}{t}$$ $S_1$ нь хугацааны эхний хагаст туулсан зам, $S_2$ нь хугацааны хоёрдахь хагаст туулсан зам. Эхний болон сүүлийн хагаст ялгаатай хурдтай […]

Семинарын тест 1-1