PH101

Физик 1 хичээлийн бодлогууд


Өгсөн нь: $h$ – хөөрсөн өндөр $\upsilon = \upsilon_0/2$ ———- $h_1 = ?$ Хурд нь хоёр дахин багасах өндрийг $h_1$ гэе. Эгц дээш шидэгдсэн биетийн хөдөлгөөний тэгшитгэл нь $$y = \upsilon_0 t – \frac{gt^2}{2}$$ байна. Эндээс хугацаагаар уламжлал авбал хурд хугацаанаас хэрхэн хамаарах нь харагдана. $$\upsilon(t)=\frac{dy}{dt} = \upsilon_0 – gt$$ […]

Семинарын тест 1-5


Өгсөн нь: $g=9.81м/с$ $h$ – хөөрсөн өндөр ———– $\upsilon_0 = ?$ Эгц дээш шигдэгдсэн биетийн хөдөлгөөний тэгшитгэл нь: $$h = y = \upsilon_0 t – \frac{g t^2}{2}$$ $t=\upsilon_0/g$ болохыг дээрх тэгшитгэлд орлуулбал: $$h = \frac{\upsilon_0^2}{2g}$$ болно. Эндээс эхний хурдыг олбол: $$\upsilon_0 = \sqrt{2gh}$$

Семинарын тест 1-4


Өгсөн нь: $x=1.5t^2$ ———– $\upsilon=?$ Хөдөлгөөний тэгшитгэл өгөгдсөн байна. Үүнээс хурдыг олохын тулд хугацаагаар уламжлал авах хэрэгтэй: $$\upsilon=\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 1.5 \cdot t = 3t$$

Семинарын тест 1-3Өгсөн нь: $\vec{r} = t^2\vec{i}+5t\vec{j} + 3\vec{k}$ $t=2с$ —————— $\upsilon=?$ Радиус векторын нэгж нь метрээр өгөгдсөн гэж үзье. Радиус вектороос хугацаагаар авсан уламжлал нь хурдны вектор юм. $$\vec \upsilon = \frac{d\vec r}{dt} = 2t \vec{i} + 5 \vec{j}$$ $t=2с$ агшинд хурдны вектор нь:  $$\vec \upsilon = 4 \vec{i} + 5 […]

Семинарын тест 1-2


Өгсөн нь:$ S=2000м $ $ \upsilon_1=20км/ц $ $ \upsilon_2=50км/ц $  Олох нь: $<\upsilon> = $ Дундаж хурд гэдэг нь нийт туулсан замыг нийт хугацаанд харьцуулсан харьцаа юм: $$<\upsilon> = \frac{S}{t} = \frac{S_1+S_2}{t}$$ $S_1$ нь хугацааны эхний хагаст туулсан зам, $S_2$ нь хугацааны хоёрдахь хагаст туулсан зам. Эхний болон сүүлийн хагаст ялгаатай хурдтай […]

Семинарын тест 1-1