Daily Archives: November 9, 2017


$R$ радиустай тойргоор эргэж буй бөөмийн кинетик энерги замаас $T = c S^2$ хуулиар хамаарна. Энд $c$ нь тогтмол, $S$ зам. Бөөмд үйлчлэх хүчийг замаас хамааруулан ол. Өгсөн нь: $T=cS^2$ $c$ – тогтмол $S$ – зам — – – – – – – – – – – – – – […]

Бодлого 20