Daily Archives: March 19, 2017


Дугуйчин эхний 5с-д 40м, дараагийн 10с-д 100м, сүүлийн 5с-д 20м зам туулав. Замын эхний хагасыг туулсан дундаж хурдыг ол. Мөн нийт замыг туулсан дундаж хурдыг ол. —————— Өгсөн нь: $\Delta t_1 = 5\text{с}$ $\Delta S_1 = 40м$ $\Delta t_2 = 10с$ $\Delta S_2 = 100м$ $\Delta t_3 = 5с$ $\Delta […]

Кинематик: Бодлого 3


Хоёр дугуйчны хөдөлгөөний тэгшитгэл $x_1 = 5t$, $x_2=150-10t$ гэж өгөгдөв. Тэдгээрийн координатууд хугацаанаас хэрхэн хамаарахыг харуул. Тэд хугацааны ямар агшинд, ямар координаттай цэг дээр уулзах вэ? Энэ тэгшитгэлд хугацаа нь секундээр, координат нь метрээр өгөгдсөн болно. ————————— Өгсөн нь: $x_1 = 5t$ $x_2=150-10t$ ————————— Олох нь: Уулзах хугацааны агшин: $t_{у} […]

Кинематик: Бодлого 2