Ууршихын хувийн дулаан


Бодис кЖ/кг
Азот 199
Аммониа 1369
Анлин 450
Архи 43 896
Ацетон 518
Бензол 390
Бром 193
Гексан 365
Гелий 21
Гептан 318
Глицерин 974
Декан 263
Додекан 256
Иод 164
Керосин 251
Метил хлорид 406
Метилийн спирт 1100
Мөнгөн ус 295
Нүүрстөрөгчийн бисульфид 160
Нүүрстөрөгчийн дисульфид 351
Нүүрстөрөгчийн тетрахлорид 194
Нүүрсхүчлийн хий (шингэрүүлсэн) 574
Октан 298
Пропан 428
Пропилен 342
Пропилен гликол 914
Пропилийн спирт 779
Толуен 351
Тосон давирхай 293
Ус 2256
Устөрөгч 461
Хлор 293
Хлорформ 247
Хөргөлтийн шингэн Дихлордифлуорометан R-12 165
Хөргөлтийн шингэн Трихлорфлуорометан R-11 180
Хөргөлтийн шингэн Хлородифлуорометан R-22 232
Хүхрийн давхар исэл 164
Хүхэр 1510
Хүчилтөрөгч 214
Цууны хүчил 402
Этилен гликол 800
Этилийн спирт 846
Эфир 377